اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,937,081
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,062,919
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,649,453,384,560
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,401,156
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,400,237
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,428,638
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 2,401,156 2,400,237 28,401 0 27,202,273 100,057 25,265,192 1,937,081 4,649,453,384,560
  2 1397/08/25 2,399,567 2,398,648 29,159 0 27,202,273 0 25,165,135 2,037,138 4,886,377,956,936
  3 1397/08/24 2,399,402 2,398,483 29,159 76,088 27,202,273 0 25,165,135 2,037,138 4,886,041,587,876
  4 1397/08/23 2,399,202 2,398,284 29,144 95,617 27,126,185 76,831 25,165,135 1,961,050 4,703,154,657,871
  5 1397/08/22 2,396,209 2,395,295 30,481 107,214 27,030,568 84,085 25,088,304 1,942,264 4,652,296,151,564
  6 1397/08/21 2,394,972 2,394,043 30,344 69,705 26,923,354 71,475 25,004,219 1,919,135 4,594,490,819,937
  7 1397/08/20 2,393,226 2,392,319 29,432 85,966 26,853,649 117,886 24,932,744 1,920,905 4,595,416,855,253
  8 1397/08/19 2,390,911 2,390,007 30,409 0 26,767,683 93,399 24,814,858 1,952,825 4,667,265,688,872
  9 1397/08/18 2,390,185 2,389,289 34,254 0 26,767,683 0 24,721,459 2,046,224 4,889,020,236,811
  10 1397/08/17 2,389,983 2,389,087 34,255 0 26,767,683 0 24,721,459 2,046,224 4,888,607,529,960
  11 1397/08/16 2,389,782 2,388,886 34,254 105,720 26,767,683 0 24,721,459 2,046,224 4,888,195,324,311
  12 1397/08/15 2,389,547 2,388,637 34,794 110,430 26,661,963 73,999 24,721,459 1,940,504 4,635,159,955,866
  13 1397/08/14 2,386,353 2,385,460 34,393 93,440 26,551,533 91,625 24,647,460 1,904,073 4,542,090,841,355
  14 1397/08/13 2,384,184 2,383,319 32,350 118,478 26,458,093 106,015 24,555,835 1,902,258 4,533,688,605,556
  15 1397/08/12 2,381,804 2,380,977 32,382 0 26,339,615 119,999 24,449,820 1,889,795 4,499,558,405,993
  16 1397/08/11 2,379,731 2,378,920 31,255 0 26,339,615 0 24,329,821 2,009,794 4,781,138,857,715
  17 1397/08/10 2,379,429 2,378,618 31,255 130,246 26,339,615 0 24,329,821 2,009,794 4,780,531,986,907
  18 1397/08/09 2,379,077 2,378,263 31,400 0 26,209,369 120,961 24,329,821 1,879,548 4,470,059,523,928
  19 1397/08/08 2,374,360 2,373,553 28,464 151,079 26,209,369 0 24,208,860 2,000,509 4,748,314,795,164
  20 1397/08/07 2,374,022 2,373,187 29,463 147,009 26,058,290 83,191 24,208,860 1,849,430 4,389,043,348,099