اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,002,229
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,997,771
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,320,831,899,489
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,316,687
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,315,670
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,324,674
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 2,316,687 2,315,670 9,004 99,967 22,584,007 122,760 21,581,778 1,002,229 2,320,831,899,489
  2 1397/06/31 2,316,096 2,315,092 3,099 0 22,484,040 80,877 21,459,018 1,025,022 2,373,020,488,862
  3 1397/06/30 2,312,943 2,311,911 9,731 0 22,484,040 0 21,378,141 1,105,899 2,556,740,443,118
  4 1397/06/29 2,312,554 2,311,522 9,731 0 22,484,040 0 21,378,141 1,105,899 2,556,309,975,259
  5 1397/06/28 2,312,165 2,311,133 9,731 125,301 22,484,040 0 21,378,141 1,105,899 2,555,880,002,334
  6 1397/06/27 2,311,681 2,310,625 9,967 116,569 22,358,739 99,019 21,378,141 980,598 2,265,793,717,478
  7 1397/06/26 2,310,164 2,309,139 13,362 86,891 22,242,170 90,160 21,279,122 963,048 2,223,811,695,860
  8 1397/06/25 2,308,751 2,307,774 9,019 111,785 22,155,279 101,917 21,188,962 966,317 2,230,041,514,503
  9 1397/06/24 2,306,755 2,305,784 5,057 0 22,043,494 105,273 21,087,045 956,449 2,205,364,660,622
  10 1397/06/23 2,304,034 2,303,055 9,245 0 22,043,494 0 20,981,772 1,061,722 2,445,203,975,695
  11 1397/06/22 2,303,663 2,302,683 9,246 98,085 22,043,494 0 20,981,772 1,061,722 2,444,809,494,689
  12 1397/06/21 2,303,640 2,302,641 9,431 67,683 21,945,409 77,082 20,981,772 963,637 2,218,909,725,421
  13 1397/06/20 2,301,949 2,300,980 9,085 79,379 21,877,726 87,419 20,904,690 973,036 2,238,936,752,869
  14 1397/06/19 2,301,014 2,300,062 3,109 72,940 21,798,347 89,829 20,817,271 981,076 2,256,535,881,542
  15 1397/06/18 2,299,217 2,298,294 4,824 82,887 21,725,407 94,233 20,727,442 997,965 2,293,617,156,179
  16 1397/06/17 2,298,892 2,297,971 4,844- 0 21,642,520 66,482 20,633,209 1,009,311 2,319,367,598,801
  17 1397/06/16 2,295,874 2,294,966 785- 0 21,642,520 0 20,566,727 1,075,793 2,468,908,198,340
  18 1397/06/15 2,295,471 2,294,563 785- 83,829 21,642,520 0 20,566,727 1,075,793 2,468,474,494,305
  19 1397/06/14 2,295,011 2,294,087 797- 69,956 21,558,691 65,738 20,566,727 991,964 2,275,652,219,026
  20 1397/06/13 2,294,278 2,293,373 2,380- 67,553 21,488,735 62,516 20,500,989 987,746 2,265,269,497,159