تاریخ توضیحات فایل
1396/03/20 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/01/31 فایل
1396/02/27 عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/01/31 فایل
1396/02/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1396/01/31 فایل
1395/12/04 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 فایل
1395/12/04 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 فایل
1395/09/17 صورت های مالی سالانه منتهی به 30 مهر 1395-حسابرسی شده فایل
1395/08/25 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1395 فایل
1395/08/25 عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1395 فایل
1395/05/25 عملکرد نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 فایل
1395/05/25 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 فایل
1395/03/09 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1395/01/31 فایل
1395/03/01 عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/01/31 فایل
1395/03/01 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1395/01/31 فایل
1395/03/01 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 فایل
1395/03/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 فایل
1394/09/22 صورت های مالی سالانه منتهی به 30 مهر 1394-حسابرسی شده فایل
1394/08/30 عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 فایل
1394/08/30 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 فایل
1394/05/13 عملکرد نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1394 فایل
1394/05/13 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1394 فایل
1394/03/17 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1394/01/31 فایل
1394/02/27 عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/01/31 فایل
1394/02/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1394/01/31 فایل
1393/11/19 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 فایل
1393/11/19 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 فایل
1393/09/19 صورتهای مالی حسابرسی شده 2 ماهه و 5 روزه حامی منتهی به 1393/07/30 فایل
1393/08/25 عملکرد 2 ماه و 3 روزه حامی منتهی به 1393/07/30 فایل
1393/08/25 صورتهای مالی 2 ماه و 3 روزه حسابرسی نشده حامی منتهی به 1393/07/30 فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود